June 12, 2020

General

เครื่องวัดการเผาไหม้

การเผาไหม้ (Combustion) เป็นปฏิกิริยาเคมี ที่ซึ่งวัตถุที่เผาไหม้ได้จะทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับออกซิเจน พร้อมกับปลดปล่อยความร้อนออกมา ในขณะเดียวกันก็จะแปรสภาพไปเป็นสารประกอบออกไซด์ หรือผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้เชื้อเพลงที่สมบูรณ์ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ โดยการเผาไหม้ในแต่ละครั้งจะให้พลังงานความร้อนและแสงสว่างออกมา (Exothermic) โดยแบ่งการเผาไหม้ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การเผาไหม้แบบมีเปลว (Flammable) และการเผาไหม้แบบไม่มีเปลว (Non-Flammable) ซึ่งการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จะก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไปโดยเปล่าประโยชน์