เครื่องวัดการเผาไหม้

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด จาก Pico instrument

การเผาไหม้ (Combustion) เป็นปฏิกิริยาเคมี ที่ซึ่งวัตถุที่เผาไหม้ได้จะทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับออกซิเจน พร้อมกับปลดปล่อยความร้อนออกมา ในขณะเดียวกันก็จะแปรสภาพไปเป็นสารประกอบออกไซด์ หรือผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้เชื้อเพลงที่สมบูรณ์ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ โดยการเผาไหม้ในแต่ละครั้งจะให้พลังงานความร้อนและแสงสว่างออกมา (Exothermic) โดยแบ่งการเผาไหม้ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การเผาไหม้แบบมีเปลว (Flammable) และการเผาไหม้แบบไม่มีเปลว (Non-Flammable) ซึ่งการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จะก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไปโดยเปล่าประโยชน์ และทำให้เกิดมลพิษทางอากาศได้  

การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นั้น จะต้องอาศัยเวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาที่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ อุณหภูมิที่เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ต้องสูงเพียงพอ และการผสมกันระหว่างเชื้อเพลงและอากาศต้องอยู่ภายใต้ระดับการไหลแบบอลวนที่สูงเพียงพอถึงจะเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ได้  

 ดังนั้นในการควบคุมการเผาไหม้ต่างๆ ควรจะมีการคำนวณตรวจสอบค่าก๊าซที่ปล่อยจากการเผาไหม้ โดยสามารถใช้เครื่องมือที่เรียกว่า เครื่องวัดการเผาไหม้ ในการตรวจสอบได้ เนื่องจาก เครื่องวัดการเผาไหม้นี้ เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจสอบว่าก๊าซที่ปล่อยออกมาที่ปล่อง มีประสิทธิภาพการเผาไหม้มากหรือน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถวัดได้ออกมาในรูปของตัวเลข ทำให้ไม่ต้องใช้การคาดคะเนอีกต่อไป โดยประโยชน์ในการใช้งานเครื่องวัดการเผาไหม้นี้ สามารถใช้ตรวจวัดก๊าซไอเสียจากปล่องระบาย และสามารถวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้เพื่อปรับการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ ซึ่งเป็นแนวทางไปสู่การช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดเชื้อเพลิง ทั้งไอเสียที่เกิดหม้อไอน้ำหรือบอยเลอร์ (Boiler) และเตาเผาหรือเตาอบ (Furnace) อีกทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการวัดค่า O2 ในเตาอบ ที่มีอุณหภูมิสูงได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าในเตาอบไม่มี O2 หลงเหลืออยู่ ซึ่งส่งผลให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นมากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม คนธรรมดาที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของกระบวนการเผาไหม้ ก็คงไม่สามารถควบคุมการผาไหม้ให้สมบูรณ์ เพื่อลดการก่อให้เกิดปัญหาของมลพิษทางอากาศ การมีเครื่องวัดการเผาไหม้ จากตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด จาก Pico instrument  จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ที่ทำการเผาไหม้ง่ายยิ่งขึ้น แต่ก็คงเป็นการยากที่จะทำการศึกษาด้วยตนเอง จึงควรมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำในการใช้เพื่อให้การใช้งานเครื่องวัดการเผาไหม้ได้ประสิทธิภาพและได้ผลสำหรับการควบคุมการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดเชื้อเพลิงได้อีกด้วย  

About the Author

You may also like these